Advertising Rates

ตารางราคาค่าโฆษณา แยกตามผู้เข้าชมแต่ละประเทศ และผู้เข้าชมจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

ถ้าคุณได้รับผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามนี้ดังต่อไปนี้ เราจะไม่นับและไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายจากรายการนี้

รายละเอียดแพ็กเกจ / ประเทศ ราคาต่อ 1000 views
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ / แท็บเล็ต ทั้งสองอย่าง
Worldwide Deal(All Countries) ฿100.00000000 ฿100.00000000 ฿100.00000000
ประเทศไทย ฿100.00000000 ฿100.00000000 ฿100.00000000

ข้อยกเว้นในการรับโฆษณาจากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้:

โปรดติดต่อเราก่อนหากคุณไม่แน่ใจว่าโฆษณาของคุณเหมาะสมหรือไม่